Logo-CPF-small-65png

ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ “ฟาร์มรีสอร์ท” เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นฟาร์มสุกรของซีพีเอฟ ที่ยกระดับจากฟาร์มสุกรสู่โมเดลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการปรับสภาพแวดล้อมในบริเวณฟาร์มให้สวยงาม นำระบบจัดการของเสียด้วยไบโอแก๊สมาใช้ในฟาร์มเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำและไฟฟ้าในกระบวนการผลิต นำระบบไบโอแก๊สมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ 60-70%

  พื้นที่ภายในบริเวณฟาร์ม มีการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้น้ำหมุนเวียนภายในฟาร์มโดยไม่ปล่อยน้ำเสียออกจากฟาร์ม นำเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิดควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยของน้ำ หรือ EVAP (Evaporative Cooling System) มาใช้ เพื่อปรับให้อากาศภายในโรงเรือนเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท และมีการเลี้ยงสุกรแบบคอกรวม ทำให้สุกรมีพื้นที่ในการเดินเล่นไปมาในคอกได้ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) เป็นผลให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด เติบโตได้ดีตามศักยภาพ

  ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสุกรทั่วประเทศให้เป็นฟาร์มสุกรที่เน้นกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชนหรือกรีนฟาร์ม (Green Farm) ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการประหยัดพลังงาน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน และสร้างภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน.

 

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)