โคนมสนทนา EP:7 โคสาวอนาคตของฟาร์มที่ถูกลืม โคทดแทนสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุดังนี้

โคสาวอนาคตของฟาร์มที่ถูกลืม